TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI REALIZOWANYCH PRZEZ TRES SPORT TV

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Tres Event & Media z siedzibą przy ul. Łyskowskiego 17/9 NIP 9561392189, adres poczty elektronicznej: tres@tres-media.pl ( zwaną dalej Tres Event & Media)

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, Tres Event & Media jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu live.tres-sport.tv

  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego realizowanego przez Tres Sport TV

  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez Tres Event & Media, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.


  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Tres Event & Media w maksymalnej kwocie 15,00 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej http://live.tres-sport.tv/
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie http://live.tres-sport.tv/ oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych https://tpay.com/ lub https://www.payu.pl/ . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu  https://tpay.com/ lub https://www.payu.pl/ . Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie http://live.tres-sport.tv/ .
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie http://live.tres-sport.tv/
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Tres Event & Media .
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Tres Event & Media nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu https://tpay.com/ lub https://www.payu.pl/ . Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system https://tpay.com/ lub https://www.payu.pl/ .
  2. Tres Event & Media nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie https://tpay.com/ lub https://www.payu.pl/ .
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez Tres Event & Media .
  2. Regulamin dostępny jest na stronie http://live.tres-sport.tv/.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu http://live.tres-sport.tv/ lub jego awarii
   • nie otrzymania kodu aktywacyjnego
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie http://live.tres-sport.tv/ przy użyciu wygenerowanego kodu aktywacyjnego
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Tres Event & Media
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem tres@tres-media.pl   
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.
  7. Reklamacje można zgłaszać w terminie 3 dni roboczych od momentu zakończenia relacji live PPV.
 7. DANE OSOBOWE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych Tres Event & Media. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Tres Event & Media i przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Każdy Użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Tres Event & Media.

W celu realizacji płatności dane osobowe użytkownika zostaną udostępniane TPAY,COM (Krajowy Integrator Płatności S.A., UL. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań) oraz PayU S.A, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
która są również Administratorem Danych Osobowych.

NASI PARTNERZY:

             


W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: bok@ppv-stream.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl       +48 697 292 999, + 48 506 485 776